sahypa_banner

—— iantagty aýna hakda

Siz Halkara Söwda Co., Ltd.

Çilim çekýän aýna önümlerini öndürýän iň oňat kompaniýalaryň biri hökmünde “Radiant Glass Limited” korporasiýasy 12 ýyl bäri aýna çüýşelerini, dab enjamlaryny, esbaplaryny we el turbalaryny öndürmäge ünsi jemledi.Kompaniýamyz, sargyt hyzmatyny goşmak bilen halkara sargytlarynda baý tejribä eýedir.Ajaýyp hilimize we hyzmatymyza esaslanyp, kompaniýamyz köp sanly meşhur kärhanalar we bütin dünýäde ýaýran önümler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga eýe.

Zawod

Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Baoying etrabynda bir özbaşdak zawodymyz bar, bu ýerde işçileriň aýna üflemekde 10+ ýyllyk tejribesi bar.Hytaýda aýna çüýşelerini ilkinji öndüriji hökmünde pudagymyzda uly üýtgeşmeleri gördük we önümçilik tehnikasy we çykdajylary dolandyrmak boýunça garşydaşlarymyzdan has ýokary bolduk.Şeýlelik bilen, bizi tapanyňyzda Hytaýda iň güýçli ätiýaçlyk nusgasyny taparsyňyz.

Topar

Biziň kompaniýamyz Hangzhou şäherinde ýerleşýär we güýçli we şu ýyllarda Hytaýda başlangyç nokadyna öwrüldi.Iş ýerinde Satyn alyş Depesi bar.Müşderi hyzmaty Dep.we lomaý dep.ýokary netijeli işlemegi wada berýän anyk iş bölünişi bilen.

Önümler

Aýnany üflemekde ýöriteleşýäris, şonuň üçin esasan çüýşeleri, pürsleri, el turbalaryny we aýnadan ýasalan esbaplary üpjün edýäris.Productsöne önümleriň täze material ulanylmagy bilen, önümçilik meýilnamalarymyza silikon, kwars goşup başladyk.Indi döwür üýtgän bolmagy mümkin, ýöne adaty görnüşleri iň soňky moda gelenler bilen bilelikde katalogymyzda goýýarys.

Iantagty

Marka

—— Radiant aýnany kim döretdi we näme üçin?

Maliýeleşdiriji we ýerine ýetiriji direktory Han Yangaň, 12 ýyl ozal gije-gündiz bilesigelijiligi bilen kemsiz aýna gap-gaç ýasamagy öwrenýän dar, garaňky ussahanada “Radiant Glass” brendini döretdi.Onuň tutanýerliligi we yhlasly tebigaty önümini göwher ýaly parlaýar.Önümleriniň dünýäsini ýeňilleşdirmek isleýän adamlara yzygiderli ýagtylyk getirip biljekdigine umyt edýär.

Görüşimiz

Müşderilerimiziň iň ygtybarly iş hyzmatdaşy bolmak.

Müşderilere bazarda ösmäge kömek etmek arkaly ösmek.

Müşderileriň kynçylyklaryny adatdan daşary ýagdaý diýip hasaplamak.

Biziň wezipämiz

Müşderilerimiz buýruk bereninden bäri hiç hili alada ýüze çykmaýarlar.

Müşderilerimiz tölegleri ýerine ýetirenlerinde hiç hili gynanma ýok.

Birinjiden soň hemişe indiki şertnama bolar.

Önümlere üns beriň, müşderiler gelýär.


Habaryňyzy goýuň