page_banner

—— iantagty aýna hakda

Siz Halkara Söwda Co., Ltd.

Çilim çekýän iň oňat aýna önümlerini öndürýän kompaniýalaryň biri hökmünde “Radiant Glass Limited” korporasiýasy 12 ýyl bäri aýna çüýşelerini, gap-gaç enjamlaryny, esbaplaryny we el turbalaryny öndürmäge ünsi jemledi.Kompaniýamyz, sargyt hyzmatyny goşmak bilen halkara sargytlarynda baý tejribä eýedir.Ajaýyp hilimize we hyzmatymyza esaslanyp, kompaniýamyz köp meşhur kärhanalar we bütin dünýäde ýaýran önümler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga eýe.

Zawod

Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Baoying etrabynda bir özbaşdak zawodymyz bar, bu ýerde işçileriň aýna üflemekde 10+ ýyllyk tejribesi bar.Hytaýda aýna çüýşelerini ilkinji öndüriji hökmünde önümçiligimizde uly üýtgeşmeleri gördük we önümçilik tehnikalary we çykdajylary dolandyrmak boýunça garşydaşlarymyzdan has ýokary bolduk.Şeýlelik bilen, bizi tapanyňyzda Hytaýda iň güýçli ätiýaçlyk nusgasyny taparsyňyz.

Topar

Biziň kompaniýamyz Hangzhou şäherinde ýerleşýär we güýçli we şu ýyllarda Hytaýda başlangyç nokadyna öwrüldi.Iş ýerinde Satyn alyş Depesi bar.Müşderi hyzmaty Dep.we lomaý dep.ýokary netijeli işlemegi wada berýän zähmet bölünişigi bilen.

Önümler

Aýnany üflemekde ýöriteleşýäris, şonuň üçin esasan çüýşeleri, dykyz enjamlary, el turbalaryny we aýnadan ýasalan esbaplary üpjün edýäris.Productsöne önümleriň täze material ulanylyşy bilen, önümçilik meýilnamalarymyza silikon, kwars goşup başladyk.Indi döwür üýtgän bolmagy mümkin, ýöne adaty görnüşleri iň täze moda gelenler bilen bilelikde katalogymyzda goýýarys.

Radiant

Marka

—— Radiant aýnany kim döretdi we näme üçin?

Maliýeleşdiriji we ýerine ýetiriji direktory Han Yangaň, 12 ýyl mundan ozal güýçli bilesigelijiligi bilen kemsiz aýna gap-gaç ýasamagy öwrenýän dar we ussahanada “Radiant Glass” markasyny döretdi.Onuň tutanýerliligi we yhlasly tebigaty önümini göwher ýaly parlaýar.Önümleriniň dünýäsini ýeňilleşdirmek isleýän adamlara yzygiderli ýagtylyk getirip biljekdigine umyt edýär.

Görüşimiz

Müşderilerimiziň iň ygtybarly iş hyzmatdaşy bolmak.

Müşderilere bazarda ösmäge kömek etmek arkaly ösmek.

Müşderileriň kynçylyklaryny adatdan daşary ýagdaý diýip hasaplamak.

Biziň wezipämiz

Müşderilerimizden buýruk bereninden bäri hiç hili alada ýüze çykmaýar.

Müşderilerimiz tölegleri ýerine ýetirenlerinde hiç hili gynanç ýok.

Birinjiden soň elmydama indiki şertnama bolar.

Önümlere ünsi jemläň, müşderiler gelýär.


Habaryňyzy goýuň