page_banner

Garnituralar

Çilim çekýän esbaplar näme üçin gerek?

Çilim çekýän adam üçin esasy önüm gaty möhümdir, ýöne çilim çekýän esbaplar hem aýrylmazdyr.Çilim çekýän esbaplar, çilim çekýänlere agramy dolandyrmaga kömek etmek, jemgyýetleşmegi aňsatlaşdyrmak, lezzet / lezzet bermek we konsentrasiýany gowulandyrmak ýaly köp kömekçi funksiýalary üpjün edýär.

“Radiant Glass” önümleriniň doly toplumyna eýe bolmak isleseňiz, garnituralary ýatdan çykarmaň!

Çilim çekýän esbaplaryň görnüşleri näme?

img (1)
img (2)

Aýna jam

Bong bogun ululyklary 10mm, 14mm ýa-da 18mm üç dürli ululykda bolýar.

Iň ýaýran bogun ululygy 14mm, 10mm bogun we 18mm bogunlary seýrek görersiňiz

Kül tutýanlar

Kül tutýanlar dürli dürli perkolatorlar bilen köp dürli şekilde, ululykda we stilde bar.

Çilim çekýänleriň köpüsi, kül tutýanlary j-çeňňek bilen ykjam suw turbasyna öwürmekden lezzet alýarlar!

img (4)
img (3)
img (5)
img (6)

Kwars banger

Aýna bong üçin çilim guraly hökmünde

Nektar ýygnaýjy+ klip

Nektar ýygnaýjylary dürli materiallar göçme dabing enjamlarydyr.Bal sypallary ýa-da turba turbalary diýlip hem atlandyrylýanlar, esasan bal ýa-da nektar diýlip atlandyrylýan kenebir konsentratlaryny buglamak üçin el bilen işleýän gurallardyr.

img (7)
img (8)
img (9)
img (10)

Aşakdaky ulgamlar

Aşak ulgamlarda jam üçin bir bogun, beýlekisi bolsa turba birikmek üçin bar.Aşak ulgamlar 14 mm-den 14mm, 18mm-den 18mm, 14mm-den 18mm we 18-den 14mm-a çenli gelýär

Öndüriji

43mm, 53mm, 63mm

img (11)
img (12)
img (13)
img (14)

Aştraý

Klassiki külleri durmuşymyzyň hemme ýerinde görmek bolýar, şeýle hem, saýlamagyňyz üçin dürli kül küllerini hödürleýäris.

Dyrnak

Kwars banger, karb şapkasy, Titan dyrnaklary, dyrnak dyrnagy, dabber, domeless dyrnak, kwars dyrnagy

img (15)
img (16)

Kagyz kagyzlary

Dürli meşhur marka kagyz kagyzlary, saýlamagyňyzy üpjün edýär

img (17)
img (18)

Silikon gaplar / guty

Iýmit derejeli silikon guty, Köp moda stilleri dizaýn edildi we maksat çilim ýagyny saklamakdyr.

Owadan bonglardan we dab enjamlaryndan başga-da,Iantagty aýnabu ýigitleriň şärikleri hem bar.Olaryň köp görnüşi bilen hakykatdanam ajaýyp görünýär.Worryöne alada etme,Iantagty aýnaeýýäm olary kategoriýalara böldi, diňe halaýan sazgylaryňyzy ýa-da dykyz enjamlaryňyzy saýlamaly we bu ýigitleri zerur esbaplar bilen enjamlaşdyrmaly.

Hemme zat taýyn, goýber!


Habaryňyzy goýuň