sahypa_banner

Näme üçin biz?

Hangzhou Radiant Aýna Import & Export Co, Ltd.halkara lomaý satyjylaryň arasynda gowy abraý gazanan aýna çilim önümleri korporasiýasydyr.Tejribeli aýna bong öndürijisi hökmünde,Iantagty aýnagözleg we gözleg, özleşdirmek, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýär.

Radiant aýnanyň güýji

1. “Radiant Glass” kompaniýanyň netijeli işlemegini üpjün edýän anyk iş bölünişigine eýe.Şol bir wagtyň özünde, halkara moda tendensiýalarynda ýöriteleşen köp patent alan, kämillik ýaşyna ýeten we innowasiýa ylmy gözleg toparymyz hem bar.Mundan başga-da, doly logistika we satuwdan soňky hyzmaty bar.

2. iantagty aýna güýçli önümçilik kuwwatyna eýedir.Öz kärhanalarymyzdan başga-da, kompaniýamyzda 20-den gowrak strategiki kooperatiw zawody we biri-biri bilen hyzmatdaşlyk edýän beýleki daşary söwda eksport zawodlary bar.Zawodda işleýänleriň hemmesi, “Made in China” -iň hilini üpjün etmek üçin aýna urmakda on ýyldan gowrak tejribesi bolan hünärmenlerdir.

3. “Radiant Glass” -yň onlaýn eksport platformasy gaty doly.Kompaniýamyz 15 onlaýn platformada işe girizildi.Uzak wagt bäri belli daşary ýurt markalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Epidemiýa täsir etmeýäris we durnukly üpjün edýäris.Productshli önümler önüm kepilnamasyndan geçdi we iň gowy hilli we iň gowy hyzmat bilen saýlawyňyzy kanagatlandyryp bileris.satyn almak islegi.

1

Önümiň artykmaçlyklary

1. iantagty aýna önümleriň örän giň görnüşine eýe.Gyzgyn satylýan önümlerimiz esasan birnäçe kategoriýany öz içine alýar: Aýna bong, Dab Rig, Silikon Bong, Aýna turba, Aş tutujy, Garnituralar.Önümlerimiz indi elde ýasalan aýna önümleriniň ilkinji görnüşlerinden soňraky silikona, kwars materiallaryna we ş.m. ösdi.

2. iantagty aýna diňe bir önümiň hiline üns bermän, müşderiler üçin iň ýokary peýdany döretmek üçin önümiň bahasyna hem üns berýär.Hytaýyň hemme ýerinde tejribeli aýna önüm öndürijisi hökmünde ýokary hilli önümler we ajaýyp ussatlyk bilen müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýarys.Her önümiň hil barlagyndan geçmegi kepillendirilýär we ýokary hilli gözegçilik ukybyna eýe.Munuň tersine, bahalarymyz gaty ýerlikli we tygşytly.

3. “Radiant Glass” ýöriteleşdirilen önümleri kabul edýär we täze önümleri ösdürmegi dowam etdirýär.Öz logotipiňizi we paketiňizi siziň üçin düzüp bileris.Kompaniýamyz, önümlerimiziň baý we dürli-dürli bolmagy üçin täze önümleri yzygiderli ösdürmek üçin dünýä tendensiýasyny yzarlamak üçin hünärmen gözleg topary we dizaýnerleri bar.

1

Hyzmatyň artykmaçlyklary

Customers Müşderilere ir we çalt eltilmegini üpjün etmek üçin gyzgyn satuw önümleriniň ýeterlik mukdaryny hödürleýäris.Ine, elmydama size laýyk gelýän biri!

Your Siziň soraglaryňyza we habarlaryňyza derrew we netijeli jogap bereris, siziň bilen işjeň aragatnaşyk saklarys we hünär hyzmatlaryny bereris.Size iň oňat söwda tejribesini beriň!

Goods Harytlary müşderilere öz wagtynda ibereris, logistika maglumatlary hakyky wagtda täzeläris we halaýan önümleriňiziň gysga wagtda size ýetip biljekdigini üpjün ederis!

Intellektual eýeçilige çynlakaý çemeleşýäris.Customöriteleşdirilen hyzmat önümleri siziň üçin ýasalanda, siziň üçin doly gizlin saklarys we siziň bilen aýan etmezlik şertnamasyna gol çekeris!

Esasy eksport bazarlary

Demirgazyk Amerika:AMerikaKanadaMeksika

Okeaniýa:Awstraliýa

Europeewropa:AngliýaFranceGermaniýa

Eastakyn Gündogar:Birleşen Arap EmirlikleriSaud Arabystany

Müşderi hyzmaty

Müşderi hyzmat toparymyz kömek etmek üçin şu ýere gelýär!Aşakda meseläňizi çözüp biljek birnäçe maglumat bar, ýöne ýok bolsa, müşderi hyzmatyna e-poçta iberip bilersiňizdm@radiantglasspipe.combize habar bermek üçin.

Sorag-jogap

1. Sargyt nädip etmeli?

A1: Size nämäniň gerekdigini aýdyň ýa-da element kodlaryny, mukdaryny, reňkini we beýleki aýratyn talaplaryny kesgitläň. Soňra sitata sahypasy asap iberiler.Soňky kararyňyzy aýdyň.Soň bolsa barlamak üçin Proforma faktura (PI) ýasarys.Gowy bolsa, tölegleriňizi alanyňyzdan soň sargydyňyzy derrew işläris.

2. Haýsy töleg usulyny alýarsyňyz?

A2: T / T (Bank Wire), Western Union, MoneyGram, Remitly alýarys

3. Düzeltmek buýrugyny alýarsyňyzmy?

A3: Hawa, önümlerimiziň köpüsini esasanam aýna we silikon materiallary üçin düzüp bolýar.

Suratlaryňyzy bize iberiň we talaplaryňyzy görkeziň.Size asap jogap bereris.

4. ippingük daşama bahasy näçe?

A4: Adatça hödürleýän sitatamyz, eltip bermek bahasyny, ýagny mugt eltip bermegi öz içine alýar.

5. Habaryma näçe wagt jogap berersiňiz?

A5: Hytaýyň materiklerine esaslananymyzda, iş wagtymyz duşenbe-anna günleri 9: 00-17: 00 (GMT + 8), habaryňyz bolsa iş wagtymyzda 2 sagadyň dowamynda we 24 sagatdan köp bolmaz (başga Hytaýyň dynç alyşlary we dynç günleri).


Habaryňyzy goýuň