page_banner

Aýna gaplar

Bong, süzgüç funksiýasy bolan suw turbasydyr.Esasan temmäkini ýa-da mariuany tutaşdyrmak, soň bolsa gazy çalt sowatmak üçin süzgüç arkaly enjamy içine demlemek, tolgundyryjy duýgy gözleýän müşderiler üçin has amatly we has güýçli tejribe berýär. .Köp görnüşi barIantagty aýnabong suw turbalary we şekilleri hem özboluşly, ýöne iş prinsipleri esasan birmeňzeş.

Haýsy bony saýlasaňyzam, “Radiant Glass” zerurlyklaryňyzy we aýratynlaşdyrma hyzmatyny kanagatlandyryp biler.Size iň amatly söwda tejribesini beriň."

Bong nädip ýasalýar?

212122351

Bong ýasamagyň syry, aýnany üflemegiň esasy tehnologiýasyna düşünmekden ybarat, ýöne bonglaryň beýleki görnüşleri bilen deňeşdirilende, bonglar beýleki görnüşlerden has çylşyrymly.Çilim çekýän ýaraglar köplenç açyk reňkler, üýtgeşik dizaýnlar we çap edilen bezegler bilen häsiýetlendirilýär.Şol bir wagtyň özünde, köp sanly buz duzaklary we süzgüçler ýaly goşmaça komponentler bar.Bularyň hemmesi bilelikde aýna ýasamak prosesini gaty gyzykly we täsirli edýär.

IşçilerIantagty aýnaBong ýasanyňyzda belli bir iş şertlerinde ýöriteleşdirilen gurallary talap ediň.Munuň üçin gyzgyn fakeli stendiň içine dakmaly, üstünde näzik aýna çybyk goýmaly, ony ýakmaly we rulon küýzesine öwrülýänçä el bilen öwürmeli.Palçykdan ýasalan küýzäni ýasamak prosesine meňzeýär, şeýlemi?

Her aý täze önümleri dizaýn edýäris.Yzygiderli öndürýän täze önümlerimiz müşderilerde gaty meşhur we müşderiler üçin köp bazar gazandy."

Bong-y nädip sazlamaly?

Iantagty aýnaussat dizaýn topary bar.Haýsydyr bir hyýaly pikiriňiz bar bolsa, olary hakykata dikeltmek üçin elimizden gelenini edip bileris.Elbetde, takyk bolsaCADdizaýn çyzgylary, bu hasam gowy.Bu taslamany gaty çalt tamamlap bileris.Sizde ýok bolsa tapawudy ýok, takyk pikiriňizi aýdyň, dizaýner size kömek eder!

2121223517
212122351
2121223515
2121223516
1
2
3
4

Müşderiler üçin ýöriteleşdirilen logotipler ýasalanda, Radiant Glass-dan işleýänler.Ilki bilen hünärmen gözleg işgärleri çüýşäniň hiliniň ýokarydygyny tassyklaýarlar, soňra bolsa ýörite çap ediş enjamy arkaly müşderi tarapyndan talap edilýän LOGO-ny çap edýärler.Logotipi dolduranyňyzdan soň, ony ýuwaşja süýşüriň we 450 ° ýokary temperaturada ýokary temperaturaly atyş maşynyndan geçiň.Müşderiniň nyşany çüýşede berk çap edilip bilner we ony hiç kim aýryp bilmez.Gowy görünýär , şeýle dälmi?

Bongyň düzüm bölekleri näme?

212122351
68e92836b89a83f50bfc83fd6344bc4

Bbaýguş

Gül käse gaplanýar we bu ýeri ýagtylandyrýar temmäki ýa-da mariuana

9388370edb0b1ceb00dc2e11d3744bf

Jmelhem: 

“Downstem” gurnamak Gurluşa gaz iberýär

Wpalatasy

Soňra tüsse hapa süzmek üçin suw kamerasynyň üsti bilen süzülýär we suw bilen hasam sowadylýar

Nek

Agzyň ýerine ýetmek üçin gaz boýnundan akýar.

Mbölek

Agzyňyzy şu ýere goýuň we dem alyň, öýkeniňize süzgüçden soň täze we has tolgundyryjy howany dem alyp bilersiňiz.

Bong nädip ulanmaly?

Bong, konsentraty gyzdyryp bug öndürmek üçin suw sowadyşyny ulanýar we jam tutuş prosesde ojak ýalydyr.

Ulanyjy agzyna dem alýar we ýangyçdan emele gelen bug howa basyşy arkaly bogunlara sorulýar.Suw kamerasyna giriň we suw radiator bilen deňdir, ol ýangyçdan emele gelen ýokary temperaturaly bugy çalt sowadyp, öýkeniňize dem alşyňyzy ýeňilleşdirmek üçin amatly temperatura çenli peseldip, iň güýçlendiriji we has güýçli berer. tejribe.

1-nji ädim.Aşakdan suw bilen dolduryň.

2-nji ädim.Bir tabaga gül goýuň.

3-nji ädim.Howanyň dem almagy sebäpli suw köpelýär.

4-nji ädim.Gül ýakandan soň, çyrany aýryň

5-nji ädim.Tüsse islenýän mukdarda ýetýär, soňra tabagy aýyryň

6-njy ädim.Bularyň hemmesi, lezzet al!

Bonglaryň görnüşleri näme?

212122351

Beakerbongs.

Iň esasy, sebäbi diňe bir berk däl, çeňňegiň aşagy has köp suw we tüsse alyp bilýär.

Göni turbalar.

Göni turbalar we çüýşeli esasy suwbarhas ýönekeý ýa-da has adaty görnüşalyjylaryň gözleýändigini.Bu ýeňil dizaýnlar, dürli böleklerde we esbaplarda köpugurlylygy üpjün edýär, täze öwrenýänlere özleşdirmegi aňsatlaşdyrýar

Bubble base bongs

Köpürjik bazanyň nyşanly görnüşi köptaraply we saklamak aňsat.

Dab enjamlary

Dab enjamlary konsentratlar bilen iň oňat ulanylýar, ýöne güller we otlar hem işleýär.

Üýtgeşik bir zat

Stiliňizi görkezmek üçin ajaýyp temaly bonguňyzy tapmaga kömek etmek üçin ajaýyp aýna çeper eserlerine meňzeýän köp sanly ajaýyp eser hödürleýäris.Onlaýn onlaýn nauşnikimiz gaty üýtgeşik, sebäbi sizi dünýäniň iň ajaýyp sazlaryny tapmak üçin uzaklara seredýäris.

Önümiň hilini nädip üpjün etmeli?

Iantagty aýnaönümiň hiline bolan talaplar has berk bolýar.Önüm gutaransoň, derrew gaplanmaz.

Ilki bilen önümi barlanjak ýere goýuň we hünärmen işgärleriň her önümi ýeke-ýekeden barlamagyna garaşyň.Çüýşäniň düýbünden çüýşe çenli, döwükleri barlamak üçin birnäçe gezek barlaň.Funksiýada näsazlyk barmy ýa-da kemçilik barmy, her önümiň ajaýyp görnüşde gaýtadan ýüklenmegine we iberilmegine göz ýetiriň.

“Radiant Glass” sarp edijilere garanyňda önümiň hili bilen has köp gyzyklanýar.

Her önüm sungat eseri bolup, ol biziň kalbymyza goşuldy.

212122351

Habaryňyzy goýuň