sahypa_banner

Aýna gaplar

Bong, süzgüç funksiýasy bolan suw turbasydyr.Esasan temmäkini ýa-da mariwany tutaşdyrmak, soň bolsa gazy çalt sowatmak üçin süzgüç arkaly enjamyň içine dem almak, tolgundyryjy duýgy gözleýän müşderiler üçin has amatly we has güýçli tejribe berýär. .Köp görnüşleri barIantagty aýnabong suw turbalary we görnüşleri hem üýtgeşik, ýöne iş prinsipleri esasan birmeňzeş.

Haýsy bony saýlasaňyzam, “Radiant Glass” islegleriňizi we aýratynlaşdyrma hyzmatyny kanagatlandyryp biler.Size iň amatly söwda tejribesini beriň."

Bong nädip ýasalýar?

212122351

Bong ýasamagyň syry aýna urmagyň esasy tehnologiýasyna düşünmekden ybarat, ýöne beýleki bong görnüşleri bilen deňeşdirilende, bonglar beýleki bong görnüşlerinden has çylşyrymly.Çilim çekýän ýaraglar köplenç açyk reňkler, üýtgeşik dizaýnlar we çap edilen bezegler bilen häsiýetlendirilýär.Şol bir wagtyň özünde köp buz buz duzaklary we süzgüçler ýaly goşmaça komponentler bilen gelýär.Bularyň hemmesi bilelikde aýna ýasamak prosesini gaty gyzykly we täsirli edýär.

IşçilerIantagty aýnaBong ýasanyňyzda belli bir iş şertlerinde ýöriteleşdirilen gurallary talap ediň.Munuň üçin gyzgyn fakeli stendiň içine dakmaly, oňa näzik aýna çybyk dakmaly, ýakmaly we rulon küýzesine öwrülýänçä el bilen öwürmeli.Palçykdan ýasalan küýzäni ýasamak prosesine meňzeýär, şeýlemi?

Her aý täze önümleri dizaýn edýäris.Yzygiderli öndürýän täze önümlerimiz müşderilerde gaty meşhur we müşderiler üçin köp bazar gazandy."

Bongy nädip sazlamaly?

Iantagty aýnahünär dizaýn topary bar.Haýsydyr bir hyýaly pikiriňiz bar bolsa, olary hakykata dikeltmek üçin elimizden gelenini edip bileris.Elbetde, takyk bolsaCADdizaýn çyzgylary, bu hasam gowy.Bu taslamany gaty çalt tamamlap bileris.Sizde ýok bolsa tapawudy ýok, takyk pikiriňizi aýdyň, dizaýner size kömek eder!

2121223517
212122351
2121223515
2121223516
1
2
3
4

Müşderiler üçin ýöriteleşdirilen logotipler ýasalanda, Radiant Glass-dan işleýänler.Ilki bilen hünärmen gözleg işgärleri çüýşäniň hiliniň ýokarydygyny tassyklaýarlar, soňra bolsa ýörite çap ediji enjam arkaly müşderi tarapyndan talap edilýän LOGO-ny çap edýärler.Logotipi dolduranyňyzdan soň, ony ýuwaşja süýşüriň we 450 ° ýokary temperaturada ýokary temperaturaly atyş maşynyndan geçiň.Müşderiniň nyşany çüýşede berk çap edilip bilner we ony hiç kim aýryp bilmez.Gowy görünýär , şeýle dälmi?

Bongyň düzüm bölekleri näme?

212122351
68e92836b89a83f50bfc83fd6344bc4

Bbaýguş

Gül tabaga gaplanýar we bu ýeri ýagtylandyrýar temmäki ýa-da mariuana

9388370edb0b1ceb00dc2e11d3744bf

Jmelhem: 

“Downstem” gurnamak Gurluşa gaz iberýär

Wpalatasy

Soňra tüsse hapalary süzmek üçin suw kamerasynyň üsti bilen süzülýär we suw bilen hasam sowadylýar

Nek

Gaz agzyň ýerine ýetmek üçin boýnundan akýar.

Mbölek

Agzyňyzy şu ýere goýuň we dem alyň, öýkeniňize süzgüçden soň täze we has tolgundyryjy howany dem alyp bilersiňiz.

Bong nädip ulanmaly?

Bong konsentraty gyzdyryp bug öndürmek üçin suw sowadyşyny ulanýar we jam tutuş prosesde ojak ýalydyr.

Ulanyjy agzyna dem alýar we ýangyndan emele gelen bug howa basyşy arkaly boklara sorulýar.Suw kamerasyna giriň, suw bolsa ýangyçdan emele gelen ýokary temperaturaly bugy çalt sowadyp, öýkeniňize dem alşyňyzy ýeňilleşdirmek üçin amatly temperatura çenli peseldip bilýän radiator bilen deňdir, size iň güýçlendiriji we has güýçli berer. tejribe.

1-nji ädim.Aşakdan suw bilen dolduryň.

2-nji ädim.Bir tabaga gül goýuň.

3-nji ädim.Howanyň dem almagy sebäpli suw köpelýär.

4-nji ädim.Gül ýakandan soň, has ýeňil aýyryň

5-nji ädim.Tüsse islenýän mukdarda ýetýär, soňra tabagy aýyryň

6-njy ädim.Bularyň hemmesi, lezzet al!

Bonglaryň görnüşleri näme?

212122351

Beakerbongs.

Iň esasy, sebäbi diňe bir berk däl, çüýşäniň aşagy has köp suw we tüsse saklap bilýär.

Göni turbalar.

Göni turbalar we çeňňek esasy suwbarhas ýönekeý ýa-da has adaty görnüşalyjylaryň gözleýändigini.Bu ýeňil dizaýnlar, dürli böleklerde we esbaplarda köpugurlylygy üpjün edýär, täze öwrenýänlere özleşdirmegi aňsatlaşdyrýar

Köpürjik bazasy

Köpürjik bazanyň nyşanly görnüşi köptaraply we saklamak aňsat.

Dab enjamlary

Dab enjamlary konsentratlar bilen iň oňat ulanylýar, ýöne güller we otlar hem işleýär.

Üýtgeşik bir zat

Öz stiliňizi görkezmek üçin ajaýyp temaly bonguňyzy tapmaga kömek etmek üçin ajaýyp aýna çeper eserlerine meňzeýän köp sanly ajaýyp eser hödürleýäris.Onlaýn onlaýn dükanymyz gaty üýtgeşik, sebäbi sizi dünýäniň iň ajaýyp sazlaryny tapmak üçin uzaklara seredýäris.

Önümiň hilini nädip üpjün etmeli?

Iantagty aýnaönümiň hiline bolan talaplar has berk bolýar.Önüm gutaransoň, derrew gaplanmaz.

Ilki bilen önümi barlanjak ýere goýuň we hünärmen işgärleriň her önümi birin-birin barlamagyna garaşyň.Çüýşäniň düýbünden çüýşe çenli, döwükleri barlamak üçin birnäçe gezek barlaň.Funksiýada näsazlyk barmy ýa-da kemçilik barmy, her önümiň ajaýyp görnüşde gaýtadan ýüklenmegine we iberilmegine göz ýetiriň.

“Radiant Glass” sarp edijilere garanyňda önümiň hili bilen has köp gyzyklanýar.

Her önüm sungat eseri we ol biziň kalbymyza guýuldy.

212122351

Habaryňyzy goýuň