sahypa_banner

Senagat habarlary

 • Indiki hit: Awstraliýa kanabini kanunlaşdyrmak üçin näderejede ýakyn?

  Neşäniň dynç alyşdan peýdalanmagy bir millet tarapyndan doly kanunylaşdyrylanyna on ýyl boldy.Haýsy milletdigi barada çaklamalar barmy?'Urugauy' diýseňiz, özüňize on bal beriň.Prezident Joseoze Mujika öz ýurdunyň “uly synagyny” başlaly bäri geçen alty ýylda başga-da alty sany ...
  Koprak oka
 • Aýna turbalardan çilim çekmegiň beýleki sebäplerinden has gowy bolmagynyň on sebäbi

  Aýna turbalar çilim otlary üçin meşhur seçim we gowy sebäp.Aýnadan çilim çekmegiň beýleki çilim çekýän turbalardan has gowy bolmagynyň 10 sebäbi bar: Aýna turbalar arassa tagam berýär Çilim otlary üçin aýna turbany ulanmagyň iň uly artykmaçlyklaryndan biri, arassa tagam üpjün etmegidir.Becau ...
  Koprak oka
 • Döwlet salgyt dynç alyş mariuana barmy?

  Dynç alyş üçin neşe salgytlary ABŞ-da iň yssy syýasat meseleleriniň biridir Häzirki wagtda 21 ştat dynç alyş neşe söwdasyny kanunlaşdyrmak we salgyt salmak üçin kanunlary durmuşa geçirdi: Alýaska, Arizona, Kaliforniýa, Kolorado, Konnektikut, Illinoýs, Maýn, Meriländ, Massaçusets, Miçigan, Missuri, Duş ...
  Koprak oka
 • Çemçe turbalaryň görnüşleri haýsylar?

  Çemçe turbalaryň görnüşleri haýsylar?

  Çemçe turbalarynyň dürli görnüşleri we dizaýnlary bar, käbir umumy görnüşler şulary öz içine alýar: 1. Esasy görnüşi: Iň esasy çemçe turbasy, adatça ýönekeý bir jamdan we agyzdan durýar.2. Bökýän top görnüşi: Bu çemçe turbanyň jamda goşmaça kiçijik top bar, bu bolsa t ...
  Koprak oka
 • 420 Timeokary Wagtly Cannabis Festiwaly gelýär! Siz taýynmy it Ony nädip bellemeli?

  420 Timeokary Wagtly Cannabis Festiwaly gelýär! Siz taýynmy it Ony nädip bellemeli?

  420 belgisi kenebir medeniýetine şeýle bir çuňňur ornaşypdyr welin, ýygy-ýygydan ulanylýar, ýöne köpler onuň hakyky manysyna we gelip çykyşyna düşünmeýärler.Bu ýerde size nämäniň bardygyny we şu ýyl 420-ä nädip taýýarlanmalydygyny öz içine alýan 420-e golaý zatlary size hödürläris.420'4: 20 ′ o ...
  Koprak oka
 • Kantonyň ýarmarka wagty: 2023.4.23-2023.4.27 (Aýna senet)

  Kantonyň ýarmarka wagty: 2023.4.23-2023.4.27 (Aýna senet)

  Hytaý serhetleri açmak üçin 8-nji ýanwardan Covid-19 karantini taşlady. Kanton ýarmarka wagty: 2023.4.23-2023.4.27 (Aýna senet).Chinaakyn geljekde Hytaýa gelmek isleseňiz, “Radiant” aýna ýokary hilli hyzmat çözgüdini hödürleýär.1. Howa porty alyp, düşüriň, myhmanhanalary kitaplamaga kömek ediň, geliň ...
  Koprak oka
 • Aýna turbalar hakda meşhur ylym

  Aýna turbalar hakda meşhur ylym

  Temmäki adamlar tarapyndan ýüze çykarylanda, çilim çekmegiň ilkinji usuly turbany ulanmakdy.Turbanyň temmäkini açmak üçin guraldygyny aýdyp bolar.Temmäki bilen bir turba dünýä indi.Turbanyň taryhynyň uzyn taryhy bar.Adamlar çilim çekmek üçin oýlap tapan gural hökmünde b ...
  Koprak oka
 • Aýna çüýşäniň we turbanyň gelip çykyşy

  Aýna mazmunynyň gelip çykyşy Aýnanyň gelip çykyşy Ilkinji bong haçan oýlanyp tapyldy?Hatda hytaýlylar hem gowy görýärler ... Mong neberesinden öň diňe suwsyz turbalar boldumy?Aýna turba senagatynyň ösmegi Aýna turba krizisi Külüň feniksi ýaly häzirki: Näme etmeli ...
  Koprak oka
 • Dab enjamynyň düzüminiň ýörelgeleri we aýratynlyklary

  Dab enjamynyň düzüminiň ýörelgeleri we aýratynlyklary (1) Kompozisiýa ýörelgesi: bong (2) aýratynlyklary ong Bong ýaly, çüýşäniň göwresi bongdan kiçi, çüýşäniň agzy hem kiçi we ykjam wa Mumy saklamak üçin ulanylýar, ýag, bal we beýleki konsentratlar owerPes baha a ...
  Koprak oka
 • Elektron çilimler noýabr aýyndan başlap Hytaýda sarp edilýär

  Elektron çilimler noýabr aýyndan başlap Hytaýda sarp edilýär

  Noýabr aýyna çenli Hytaýda täze düzgünleriň bir topary resmi taýdan durmuşa geçiriler.aýry-aýry senagat we täjirçilik hojalygy bergilerde bolmaly däldir we neşe serişdelerini yzyna gaýtarmagyň dolandyryş usullarynyň täze wersiýasy siziň durmuşyňyza we durmuşymyza täsir eder.Geliň, bir göz aýlalyň.【Täze Milli ...
  Koprak oka
 • Kül tutýan önümiň aýratynlyklary

  Kül tutýan önümiň aýratynlyklary

  Kül tutýan önümiň aýratynlyklary (1) Bong arassalamak üçin süzgüç bar, şeýlelik bilen bonguň ýitgisini azaldýar (2) Süzgüç: gol agajy, bal ary, inline (45 ° bogunly tegelek kamera, göni bogny ýa-da çeňňegi birleşdirýän), duş kellesi (kesilen çukur we 90 ° bogun bilen birikdirilip bilner ...
  Koprak oka
 • Silikon çilim çekmek klassifikasiýa we aýratynlyklary düzýär

  Silikon çilim çekmek klassifikasiýa we aýratynlyklary düzýär

  Silikon çilim çekmek klassifikasiýasy we aýratynlyklary Klassifikasiýa: (1) silikon turbasy (2) Silikon turbasy (3) Silikon çilim çekýän esbaplar Aýratynlyklary: carry Carryeňil götermek, az ýer tutmak, bukulyp, bükülip, ​​egilip, bukulyp, bükülip bilner.Glass Aýna çilim çekýän toplumlara arzan alternatiw designDizaýn ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy goýuň