page_banner

Aýna suw turbasyny özleşdiriň

Dizaýn düşünjesinden tä önüme çenli, aýratyn çilim toplumyňyzy düzüň

Aýna çilim çekmek toplumyňyzy özleşdiriň

img (1)
img (3)
img (4)
img (5)
img (6)
img (7)
img (8)
img (9)
img (10)

Bazar paýymyz

Daşky görnüşdäki patentler, peýdaly model patentleri we ş.m. ýaly köp patentimiz bar. Önümlerimiz ABŞ, Awstraliýa, Kanada, Fransiýa, Angliýa, Ispaniýa, Türkiýe, Saud Arabystany, Günorta Afrika we ş.m.-de giňden kabul edilýär.

img (18)

Bonguňyzy sazlaň

Iantagty aýnaussat dizaýn topary bar, köpüsi bu pudak bilen on ýyldan gowrak wagt bäri meşgullanýar.Bu pudaga düýbünden söýgi bar!Şonuň üçin aladalanmak hökman däl, bize ynan.Haýsydyr bir hyýaly pikiriňiz bar bolsa, diňe öz islegleriňizi bize aç-açan aýtmagyňyz gerek, bu pikiriň tohumlaryny size saklarys we döredijilik ylhamyňyz gülläp biler ýaly, hakykata dikeltmek üçin elimizden gelenini edip bileris.Elbetde, her bir dizaýneriň asyl ideýalaryna hormat goýarys.SebäbiIantagty aýnaelmydama innowasiýany talap edýär.Takyk CAD dizaýn çyzgylaryňyz bar bolsa, has gowy bolar.Professional dizaýn toparymyz gözden geçirilenden soň işe çalt başlap biler.Bu taslamany gaty çalt tamamlap bileris.Muňa garamazdan, anyk pikiriňizi aýdyň, dizaýner size kömek eder!

Customöriteleşdirilen hyzmat önümleri, “Radiant Glass” -da hemme zady gazanyp bilersiňiz.

img (11)
img (12)
img (2)
img (13)

LOGO-yňyzy sazlaň

IşçilerIantagty aýnamüşderiler üçin ýörite logotipler döredilende.Ilki bilen, ýörite çap maşynynyň üsti bilen müşderi tarapyndan talap edilýän LOGO-ny çap ediň.Soňra hünärmen inspektorlar çüýşeleriň hiliniň ýeke-täkdigini ýa-da ökde önümleriň LOGO çap edilmegine taýýarlanjakdygyny tassyklarlar.

Belligi dolduranyňyzdan soň, ony ýuwaşlyk bilen işleýän maşynyň süzgüçine salyň we ýokary temperaturaly ot açýan maşynyň üsti bilen aşaky gatlakdaky plastmassa 450 gradus ýokary temperaturada çalt bugar we bugar.Soňra müşderiniň nyşany çüýşä berk ýazylýar we hiç kim ony aýryp bilmeýär.

Gowy sesler, şeýlemi?

img (14)
img (15)
img (16)
img (17)

Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Habaryňyzy goýuň