sahypa_banner

Aýna suw turbasyny özleşdiriň

Dizaýn düşünjesinden taýýar önüme çenli, aýratyn çilim toplumyňyzy düzüň

Aýna çilim toplumyňyzy sazlaň

img (1)
img (3)
img (4)
img (5)
img (6)
img (7)
img (8)
img (9)
img (10)

Bazar paýymyz

Daşky patentler, peýdaly model patentleri we ş.m. ýaly köp patentimiz bar. Önümlerimiz ABŞ, Awstraliýa, Kanada, Fransiýa, Angliýa, Ispaniýa, Türkiýe, Saud Arabystany, Günorta Afrika we ş.m.

img (18)

Bonguňyzy sazlaň

Iantagty aýnaussat dizaýn topary bar, köpüsi bu pudak bilen on ýyldan gowrak wagt bäri meşgullanýar.Bu pudaga düýbünden söýgi bar!Şonuň üçin aladalanmak hökman däl, bize ynan.Haýsydyr bir hyýaly pikiriňiz bar bolsa, diňe öz islegleriňizi bize aç-açan aýtmagyňyz gerek, bu pikiriň tohumlaryny size bereris we döredijilik ylhamyňyz gülläp biler ýaly, hakykata dikeltmek üçin elimizden gelenini edip bileris.Elbetde, her dizaýneriň asyl pikirlerine hormat goýarys.SebäbiIantagty aýnaelmydama innowasiýa talap edýär.Takyk CAD dizaýn çyzgylaryňyz bar bolsa, has gowy bolar.Professional dizaýn toparymyz gözden geçirilenden soň işe çalt başlap biler.Bu taslamany gaty çalt tamamlap bileris.Her niçigem bolsa, anyk pikiriňizi aýdyň, dizaýner size kömek eder!

Customöriteleşdirilen hyzmat önümleri, “Radiant Glass” -da hemme zady gazanyp bilersiňiz.

img (11)
img (12)
img (2)
img (13)

LOGO-yňyzy düzüň

IşçilerIantagty aýnamüşderiler üçin ýörite logotipler döredilende.Ilki bilen, ýörite çap maşynynyň üsti bilen müşderi tarapyndan talap edilýän LOGO-ny çap ediň.Soňra hünärmen inspektorlar çüýşeleriň hiliniň ýeke-täkdigini ýa-da ökde önümleriň LOGO çap edilmegine taýýarlanjakdygyny tassyklarlar.

Belligi dolduranyňyzdan soň, ony ýuwaşlyk bilen işleýän maşynyň gözenegine salyň we ýokary temperaturaly atyş maşynynyň üsti bilen aşaky gatlakdaky plastmassa 450 gradus ýokary temperaturada çalt bugar we bugar.Müşderiniň nyşany soň çüýşä berk ýazylýar we hiç kim ony aýryp bilmeýär.

Gowy görünýär, şeýlemi?

img (14)
img (15)
img (16)
img (17)

Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Habaryňyzy goýuň