page_banner

Mysal alyň

Iantagty aýnaaýna ýasamakda köp ýyllyk tejribesi bolan Hytaýda öňdebaryjy aýna çilim çekýän aksessuar kompaniýasydyr.ODM we OEM sargytlarynda baý tejribämiz bar.Mysal almak üçin eýýäm doly işimiz bar.Geografiki ýerleşişi sebäpli nusgalar berip bilsek-de, kompaniýamyz ýük we nusga çykdajylaryny paýlaşmagy umyt edýär we we düşünersiňiz diýip umyt edýärin.

1. Müşderiniň zerurlyklaryna düşüniň

Her bir müşderiniň talaplaryna we güýmenjelerine üns bilen düşünýäris, iň halanýan önümleri saýlamaga we iň amatly gaplama we logotipi düzmäge kömek edýäris.

2. Custöriteleşdirilen nusgalar

Müşderiniň zerurlyklaryny yzygiderli kesgitlänimizden soň, kompaniýanyň döredijilik toparyna we dizaýnerlerine müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak üçin reňkler we logotipler bilen nusgalary taýýarlamaga, soňra bolsa nusgalary düzmäge rugsat bereris.

3. Nusgalary barlaň

Nusga ýasalandan soň, nusganyň gidişi barada müşderä habar bereris.Nusga ýasalandan soň, nusgany arassalarys, nusganyň daşky görnüşini we ululygyny barlarys we nusganyň dogrudygyny anyklamak üçin dizaýn çyzgylaryny deňeşdireris.

4. Nusgany kesgitläň

Zawod ýörite hil barlagçylary bilen enjamlaşdyrylandyr.Nusgalar hil barlagyndan geçensoň, müşderilere ähli tarapdan nusgalaryň ýokary kesgitli suratlaryny ibererler.Dogrydygyny tassyklandan soň, nusgalar gaplanar we iberiler.

5. Nusgalary yzarlaň

Nusgalar iberilenden soň, müşderiniň soraglaryny aňsatlaşdyrmak üçin sargyt belgisini müşderä wagtynda habar bereris.Nusgalar gowşurylandan soň myhmanlardan nusgalar barada pikirleri we pikirleri soraň, üns bilen diňläň we düzediň.

“Radiant Glass” -da müşderilerimiziň islegleri bizi dowam etdirýär


Habaryňyzy goýuň