page_banner

Habarlar

 • Çeňňegi nädip ulanmaly we çeňňek gurmagyň dogry usuly näme?

  Hookah gurnamasy çeňňek esbaplary bilen aňsatlaşdyryldy Hookah 1500-nji ýyllaryň ortalaryndan bäri dowam edip gelýär we soňky 15-20 ýylda soňky döwürde meşhurlyk gazandy.Temmäkini çilim çekmegiň bu sosial usulyna bolan islegiň artmagy sebäpli, tüsse dükanlarynda çeňňek we ähli çeňňek esbaplary ...
  Koprak oka
 • Indiki aýna çilim çekýän bony nädip saýlamaly?

  Indiki aýna çilim çekýän bonguňyzy saýlamak On ýyl mundan ozal, aýna çüýşäni satyn almak iň ýakyn nauşnikde gezelenç etmegi we tekjeden birini saýlamagy aňladýardy.Dükanda amatly bolsa-da, adatça iň gowusy el bilen üflenýän bonglar bolmaz.Satyjylaryň köpüsi de ...
  Koprak oka
 • Surge in Sea Shipping Costs Could Cause Prices Hikes in Imported Goods

  Deňiz ýük daşama çykdajylarynyň ýokarlanmagy import edilýän harytlaryň bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler

  Global üpjünçilik zynjyryna urlan zarbalar 2021-nji ýylda hiç haçan gutarmajak bolup, ulgamyň täsirli kuwwatyny düýpgöter peselden we birnäçe aý mundan ozal rekord derejä ýetip başlan ýük daşama nyrhlaryna ýokary basyş edýär.In ...
  Koprak oka
 • How to Ship Glass Across the Country

  Aýnany tutuş ýurt boýunça nädip ibermeli

  Döwmän nädip ibermeli?GARŞY GÖRNÜŞLERI IŞLEMEK Näzik zatlary ibermek dogry gaplamakdan başlaýar.Shük daşamak üçin aýna gap-gaçlary ýa-da beýleki näzik zatlary taýýarlamak ýönekeý, göni prosedura.Bu önümi alyjyňyza ygtybarly almaga kömek etmek üçin bu gaplama maslahatlaryny paýlaşýarys!Ol ýerde ...
  Koprak oka
 • Önümiňiz üçin öndürijini nädip saýlamaly: bilmeli 5 möhüm faktor

  1. Hiç zada howlukmaň, hatda wagt duýgur ýagdaý bolsa-da, hiç wagt ýeterlik aragatnaşyk saklamazdan uzak möhletli ylalaşyga howlukmaň.Zerur bolsa, uzak möhletli hyzmatdaş tapmak üçin ýeterlik wagt we giňişlik berýän gysga möhletli meýilnama gözläň.2. Gözleg üçin wagt sarp ediň Hiç haçan ...
  Koprak oka

Habaryňyzy goýuň