sahypa_banner

Habarlar

 • Indiki hit: Awstraliýa kanabini kanunlaşdyrmak üçin näderejede ýakyn?

  Neşäniň dynç alyşdan peýdalanmagy bir millet tarapyndan doly kanunylaşdyrylanyna on ýyl boldy.Haýsy milletdigi barada çaklamalar barmy?'Urugauy' diýseňiz, özüňize on bal beriň.Prezident Joseoze Mujika öz ýurdunyň “uly synagyny” başlaly bäri geçen alty ýylda başga-da alty sany ...
  Koprak oka
 • Aýna turbalardan çilim çekmegiň beýleki sebäplerinden has gowy bolmagynyň on sebäbi

  Aýna turbalar çilim otlary üçin meşhur seçim we gowy sebäp.Aýnadan çilim çekmegiň beýleki çilim çekýän turbalardan has gowy bolmagynyň 10 sebäbi bar: Aýna turbalar arassa tagam berýär Çilim otlary üçin aýna turbany ulanmagyň iň uly artykmaçlyklaryndan biri, arassa tagam üpjün etmegidir.Becau ...
  Koprak oka
 • Döwlet salgyt dynç alyş mariuana barmy?

  Dynç alyş üçin neşe salgytlary ABŞ-da iň yssy syýasat meseleleriniň biridir Häzirki wagtda 21 ştat dynç alyş neşe söwdasyny kanunlaşdyrmak we salgyt salmak üçin kanunlary durmuşa geçirdi: Alýaska, Arizona, Kaliforniýa, Kolorado, Konnektikut, Illinoýs, Maýn, Meriländ, Massaçusets, Miçigan, Missuri, Duş ...
  Koprak oka
 • Aýna turbalaryň görnüşleri

  Aýna turbalaryň görnüşleri

  Häzirki wagtda saýlamaly dürli aýna turbalarymyz bar, Çillums, Bowles, Bubblers, Bongs, Percolator Bongs we elbetde Waughstreet Glass's Wig-Wag Fumed Mini Rig ýa-da Grav Orbis Lume Bong ýaly Dab Rigs.Aýna turba ýa-da bong satyn alanyňyzda, onuň aýnadygyna göz ýetiriň.Arzan bahalar we turbalar ca ...
  Koprak oka
 • Aýna çüýşäňizi nädip arassa saklamaly, çilim çekmegiň has gowy bolmagyny üpjün edýär

  Aýna çüýşäňizi nädip arassa saklamaly, çilim çekmegiň has gowy bolmagyny üpjün edýär

  Hapa aýna gaby saglyga howp salýar, sosial taýdan çilim çekýän bolsaňyz, erbet täsir galdyryp biler. Bu ýönekeý we täsirli usul her gezek işleýär.Barmaklaryňyzda ýelmeýän galyndylardan gaça durmak isleseňiz, bu ädimleri başlamazdan ozal bir gezek ulanylýan ellikleri geýip bilersiňiz.1. ýaýy çykaryň ...
  Koprak oka
 • Çemçe turbalaryň görnüşleri haýsylar?

  Çemçe turbalaryň görnüşleri haýsylar?

  Çemçe turbalarynyň dürli görnüşleri we dizaýnlary bar, käbir umumy görnüşler şulary öz içine alýar: 1. Esasy görnüşi: Iň esasy çemçe turbasy, adatça ýönekeý bir jamdan we agyzdan durýar.2. Bökýän top görnüşi: Bu çemçe turbanyň jamda goşmaça kiçijik top bar, bu bolsa t ...
  Koprak oka
 • 420 Timeokary Wagtly Cannabis Festiwaly gelýär! Siz taýynmy it Ony nädip bellemeli?

  420 Timeokary Wagtly Cannabis Festiwaly gelýär! Siz taýynmy it Ony nädip bellemeli?

  420 belgisi kenebir medeniýetine şeýle bir çuňňur ornaşypdyr welin, ýygy-ýygydan ulanylýar, ýöne köpler onuň hakyky manysyna we gelip çykyşyna düşünmeýärler.Bu ýerde size nämäniň bardygyny we şu ýyl 420-ä nädip taýýarlanmalydygyny öz içine alýan 420-e golaý zatlary size hödürläris.420'4: 20 ′ o ...
  Koprak oka
 • Kantonyň ýarmarka wagty: 2023.4.23-2023.4.27 (Aýna senet)

  Kantonyň ýarmarka wagty: 2023.4.23-2023.4.27 (Aýna senet)

  Hytaý serhetleri açmak üçin 8-nji ýanwardan Covid-19 karantini taşlady. Kanton ýarmarka wagty: 2023.4.23-2023.4.27 (Aýna senet).Chinaakyn geljekde Hytaýa gelmek isleseňiz, “Radiant” aýna ýokary hilli hyzmat çözgüdini hödürleýär.1. Howa porty alyp, düşüriň, myhmanhanalary kitaplamaga kömek ediň, geliň ...
  Koprak oka
 • ABŞ-da mariuanyň kanunlaşdyrylmagy has köp iş mümkinçilikleri getirýär

  ABŞ-da mariuanyň kanunlaşdyrylmagy has köp iş mümkinçilikleri getirýär

  Nýu-Yorkorkuň ilkinji kanuny neşe dükany nä derejede meşhur?Agşam sagat 4: 20-de açylýar we gapynyň öňünde sagat 3: 00-da 100 metrlik nobat bar. Gapyny açmak üçin üç sagatdan az wagt gerek boldy.Neşe gümmi we marixuana gülleri ýaly üç sagadyň içinde satyldy.Maglumata görä ...
  Koprak oka
 • Gonkong 1-nji fewraldan Cannabidiol-y howply neşe hökmünde görkezer

  Gonkong 1-nji fewraldan Cannabidiol-y howply neşe hökmünde görkezer

  Hytaý habar gullugy, Gonkong, 27-nji ýanwar (Habarçy Dai Siaolu) Gonkong gümrükhanasy 27-nji metbugat ýygnagynda halka kanabidiol (CBD) 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan resmi taýdan howply neşe hökmünde sanawda boljakdygyny ýatlatdy. CBD öz içine alýan önümleri import, eksport we eýeçilik.O ...
  Koprak oka
 • Aýna turbalar hakda meşhur ylym

  Aýna turbalar hakda meşhur ylym

  Temmäki adamlar tarapyndan ýüze çykarylanda, çilim çekmegiň ilkinji usuly turbany ulanmakdy.Turbanyň temmäkini açmak üçin guraldygyny aýdyp bolar.Temmäki bilen bir turba dünýä indi.Turbanyň taryhynyň uzyn taryhy bar.Adamlar çilim çekmek üçin oýlap tapan gural hökmünde b ...
  Koprak oka
 • Aýna çüýşäniň we turbanyň gelip çykyşy

  Aýna mazmunynyň gelip çykyşy Aýnanyň gelip çykyşy Ilkinji bong haçan oýlanyp tapyldy?Hatda hytaýlylar hem gowy görýärler ... Mong neberesinden öň diňe suwsyz turbalar boldumy?Aýna turba senagatynyň ösmegi Aýna turba krizisi Külüň feniksi ýaly häzirki: Näme etmeli ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4

Habaryňyzy goýuň