TTbanner11
TTbanner.22
 • Enough Stock
  Stocketerlik aksiýa
  “Radiant Glass” müşderilere sargyt talaplaryny we wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin müşderilere ýeterlik önüm sanawyny berýär.
 • Customized Solutions
  Custörite çözgütler
  Radiant Glass, müşderileriň talaplaryna esaslanyp, aýna çilim çekýän önümler üçin oýlanyşykly çözgütleri hödürleýär.
 • Provide Services
  Hyzmatlary beriň
  Islendik soragyňyz bar bolsa, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, “Radiant Glass” size hyzmat hödürlemek üçin elinden gelenini eder.

Elmydama seniň üçin bar

about
about
Çilim çekýän iň oňat aýna önümlerini öndürýän kompaniýalaryň biri hökmünde “Radiant Glass Limited” korporasiýasy 12 ýyl bäri aýna çüýşelerini, gap-gaç enjamlaryny, esbaplaryny we el turbalaryny öndürmäge ünsi jemledi.Maliýeleşdiriji Han Yangangyň ýolbaşçylygynda bu günki üstünlige ýetdi.Müşderilerimize laýyk çözgütleri hödürlemek we hiç wagt seslenmelere jogap bermek ýaly halkara sargytlarynda baý tejribämiz bar.Ajaýyp hilimize we hyzmatymyza esaslanyp, kompaniýamyz köp sanly ajaýyp kärhanalar we bütin dünýäde ýaýran önümler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga eýe.

Gyzgyn lomaý önümler

Müşderilerimiziň bir bölegi

index_bottom_container
index_bottom_container
index_bottom_container
index_bottom_container
index_bottom_container
index_bottom_container
index_bottom_container
index_bottom_container
index_bottom_container
index_bottom_container

Müşderilerim näme diýýärler?

Raul Peralta Kuesada
Kosta Rika
Ajaýyp satyjy, gowy önümler we has gowy aragatnaşyk.
Sargydym hakda siz bilen gaty begenýärin we kanagatlanýaryn
Geljekdäki onlaýn işimiz üçin aragatnaşyk saklarys.
Beýleki alyjylara A +++ maslahat berer
Daniel
Awstraliýa
Men ol ýerde özboluşly logo nyşanlaryny satyn aldym.
Ajaýyp paýlaýjy, ýük daşamak AUS-a biraz wagt aldy, ýöne poçta bölüminiň ýalňyşlygy däl.Beýlekiler, satyjynyň ajaýyp, örän peýdaly we aşa ussatdygy.Sag boluň, hökman sizden ýene satyn alaryn.
Kimdir birine gaty amatly we dostlaryňyz bilen gyzykly bolmagy maslahat bererin!
Mdelly
Amercia
Bu önümi 2 dürli satyjydan öňünden sargyt edipdim we aýna bonguň hiliniň tapawudyna ynanamok, bu bonglar beýleki bongdan has ýokarydyr we birneme tapawut bar.Bu paketiň gaplanyşy başga bir gaplanan bilen deňeşdirilende has doly. Satyn alanymdan we göwnejaý geleşigimden has bagtly bolup bilmedim, maňa şu wagtdan başlap iň köp satyjy A ++++++ ❤️❤️❤️❤️
Bighen
Amercia
Bu kompaniýa ajaýyp!Gümrük ýagdaýyndan gaça durmak üçin buýrugymy birnäçe bölege iberdiler, birnäçe guty we zatlar zyýansyz, çalt we ýokary hilli önüm.Men şat.Örän ussat müşderi hyzmaty we iberiş wagty çaltdy!Bu satyjyny hakykatdanam maslahat berýärin !!

Habaryňyzy goýuň