sahypa_banner

Dab Rigs

Dab enjamy, mumlary we konsentratlary iýmäge bagyşlanan enjamdyr.Beýleki çilim önümleri bilen deňeşdirilende, size has üýtgeşik lezzet lezzetini we bugyň konsentrasiýasyny berip biler.

Has ýumşak we has göni täsir etmek üçin dab enjamy süzülip bilner.Munuň özi suwy sowatmak we buglamak funksiýalary arkaly gazanylýar.

Dab Rigini nädip urmaly?

1
2
3
4
5
6

“Radiant Glass” -yň işçileri dab enjamlary ýasalanda belli bir iş gurşawynda ýöriteleşdirilen gurallary talap edýärler.Munuň üçin gyzgyn fakeli stendiň üstünde goýmaly, üstünde näzik aýna çybyk goýmaly, ot ýakmaly we rulon küýzesine öwrülýänçä el bilen öwürmeli.Palçykdan ýasalan küýzäni ýasamak prosesine meňzeýär, şeýlemi?

Aýnanyň bir bölegi, agzyň duran ýeri bolan dab enjamynyň turbasy hökmünde işlenip düzüldi.Galan inçe turba dab enjamynyň göwresini ýa-da düýbüni ýasamak üçin ulanylýar.Bu bölek, sferik ýalpyldawuk gyzgyn uç emele gelýänçä, aýna üfleýji bilen atylýar.Bu iki bölek bilelikde ulanylmaly, şonuň üçin işçiler ululygyna aýratyn talap edýärler

“Biz her aý täze önümleri dizaýn edýäris.Yzygiderli öndürýän täze önümlerimiz müşderilerde gaty meşhur we müşderiler üçin köp bazar gazandy."

Dab Rigs nähili işleýär?

Dab enjamy konsentraty gyzdyryp bug emele getirmek üçin suw sowadyşyny ulanýar we dyrnak dyrnagy tutuş prosesde peje meňzeýär.

Ulanyjy agzyna dem alýar we ýangyndan emele gelen bug howa basyşy arkaly dab enjamyna sorulýar.Suw kamerasyna giriň, suw bolsa ýangyçdan emele gelen ýokary temperaturaly bugy çalt sowadyp, öýkeniňize dem alşyňyzy ýeňilleşdirmek üçin amatly temperatura çenli peseldip bilýän radiator bilen deňdir, size iň güýçlendiriji we has güýçli berer. tejribe.

Dab Rigs-i nädip ulanmaly?

Dab enjamyny ulanmak gaty aňsat.Haýsy ýaş toparyna garamazdan, garaşyşyňyzdan has aňsat.Dab enjamyny ulanmak beýleki çeňňek önümlerini ulanmak bilen deňdir.Dogry eşitdiň!Ilki temmäkini ýakmaly, soň bolsa dem almaly, gaz süzgüçden ýuwular we agzyňa girer.

Dab enjamyny ulanmagyň ýeke-täk tapawudy, ýakylýan zadyň temmäki däl-de, konsentrat bolmagydyr.Konsentraty 350 ° -dan 400 ° çenli gyzdyrmaly, bu temperaturada konsentrat gazda bugarýar we süzülen gazdan dem alýarsyňyz.

Çilim çekýän çilim çekmek üçin haýsy garnituralar gerek?

imng (1)
imng (2)

Dab dyrnagy

Dab dyrnagy siziň üçin aýrylmazdyr.Köp görnüşleri we reňkleri bar, halaýan birini saýlap bilersiňiz!

imng (3)

Dab fakel

Dab enjamyňyzy çalt ulanyp bilmek üçin ony dogry temperaturada gyzdyrmaly.Bu adaty ýeňijiniň edip biljek zady däl.Dab enjamyňyzyň çalt işlemegi üçin Dab fakeli we ýangyç gerek.Dab enjamyňyza laýyk gelýän halaýan reňkiňizi we stiliňizi saýlaň.

Carb kab

Karb käsesini ýapmak, konsentraty otlanyňyzda has köp bug we köpürjik döredýär.Howa köpürjikleriniň we bug enjamynyň konsentrasiýasy bilen kanagatlananyňyzda, konteýnerde has köp howa akymynyň bolmagy üçin karb käsesini aýryp bilersiňiz, size has agyr zarba urýar.Bu dab enjamy üçin ajaýyp aksesuar ýaly.

Tool

Konsentraty dyrnak dyrnagyna geçirmäge kömek edip, material ýüklenende ýitgini azaltmaga mümkinçilik berer.Indi saýlamak, gitmek we halaýanlaryňyzy saýlamak üçin dürli gurallar bar.


Habaryňyzy goýuň