page_banner
  • Aýna turbalar

Aýna turbalar

Aýna turba näme?

Aýna turbalar hakda aýdanymyzda, ilki bilen kelläme gelýän zat, göterip bolýan we arassalamak aňsat.

Aýna turba näme?Aýna turbalar bong, köpürjik we dab enjamy ýaly çilim çekmekden tapawutlanýar.Gysgaça aýdylanda, olar temmäki ýa-da otlary çilim çekmek üçin gurallar çekýärler.

Adatça temmäki ýa-da guradylan otlary dolduryp boljak agyzdan, baldakdan we aýna jamdan ybarat.

Bu garnituralaryň hemmesini “Radiant Glass” -dan satyn alyp bilersiňiz!

Aýna turbany nädip ýasamaly?

“Radiant Glass” -da işleýänler aýna turbalar ýasalanda belli bir iş şertlerinde ýöriteleşdirilen gurallary talap edýärler.Munuň üçin gyzgyn fakeli stendiň içine dakmaly, üstünde näzik aýna çybyk goýmaly, ony ýakmaly we rulon küýzesine öwrülýänçä el bilen öwürmeli.Çemçe ýasamak prosesine meňzeýär, şeýlemi?

Aýna turbalaryň dürli görnüşleri näme?

img (1)

Çemçe

Iň nusgawy we meşhur el bilen tutulýan aýna turba

img (3)

Çillum

Çillum, bir ujunda jam, beýlekisinde agyz bölegi bolan kiçijik içi boş turba.

Çemçeden tapawutlylykda karb ýetmezçiligi (howa akymyna gözegçilik edýän turbadaky ýa-da jamdaky deşik).

img (4)

Bubbler

Bonglara meňzeş köpürjikli turbanyň agzy, jamy, baldagy we suw kamerasy bar.Köpürjikleriň köpüsinde aýryp bolmaýan berkitmeler bar.

img (5)

Steamroller

Turbanyň bu stili görnüşi we işleýşi adaty turba bilen gaty meňzeýär, görnüşi dik däl-de, keseligine.

img (7)

Şerlok

Ajaýyp Şerlok Holms turbasyndan nusga alnan “Sherlok” turbasynda tekiz we arassa zarbalar üçin kemerli baldakly uly jam bar.

img (6)

Aýna Blunt

Her aýna çüýşe guty iki aýna turbadan durýar.Bir turba diňe öwrümli bölegi, beýlekisinde käbir ätiýaçlyk şaýlary bilen arassalaýjy enjam bolar.

img (2)

Turbany doňduryň

Doňdurma turbasy, doňup bilýän gliserin rulony bolan aýna el turbasydyr.

Aýna turbany saýlamak we näme üçin

Öň çilim çekýän toplumlara duçar bolmadyk bolsaňyz, bu önümi isleýşiňiz ýaly synap bilersiňiz.Emma tolgundyryjy we lezzet gözleýän awçy bolsaňyz, iň gowy saýlan zadyňyz ýa-da dab enjamyňyz.

“Radiant Glass” -da dürli şekilli we açyk reňkli aýna turbalar bolup biler.

Islän wagtyňyz alyp bilersiňiz we jübiňize salyp bilersiňiz.Bu gaty amatly!


Habaryňyzy goýuň