sahypa_banner

2x 8 golly agaç 1x gümmez perk göni turba turbasy

Bu iki otagly 19,2 dýuým beýik çeňňek bazasy.Otaglaryň ikisinde-de birmeňzeş 8 sany agaç agajy perkolatory bar.Buz kubyny ýa-da topy saklamak üçin boýnunda üç sany buz çeňňegi bar, gyzgyn tüssäni sowadýar.Agaç perkolatorynyň has köp eli bar bolsa, ýeňil urmak aňsat.Agzynyň töwereginde tegmiller hem bar.Agzyň, perkanyň we jamyň hemmesi reňkli.Thehli garyndylar gabat gelýän esbaplar bilen.


 • SKU kody:BG106
 • Bilelikdäki ululyk:18,8 mm
 • Aýna galyňlygy:5.0 mm
 • Boý:takmynan 19,2 dýuým
 • Agramy:takmynan 1030g
 • Material:Aýna
 • Reňk:Gök, Greenaşyl
 • Garnituralar:jam / kwars banger
 • Kategoriýa:Beaker Bong
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Jikme-jiklik

  Bu 19.2 "uzyn boýly. Klassiki göni çybyk görnüşi bar, jaň bankasy bilen jübütlenen iki derejeli enjam. Süzgüç agaç şahalary ýaly 8 sany göni çybykdan durýar. Agramy 1030 gram, biraz agyrrak , bu hem öýde ulanmak üçin amatly uly bong synpydygyny aňladýar. Bedatylýan otaglar ýa-da balkonlar ajaýyp wariantlar. Eliňizde halaýan bonguňyz bilen balkonda ýatmak gaty amatly zat. Klassiki görnüş size mümkinçilik berýär kolleksiýaňyza aýna sungatynyň bir bölegi hökmünde ýerleşdirmek Bu hyzmatdaşyň has täze bolmagy üçin jamyň görnüşleri.Bong dürli reňklerde bolýar we her reňk başga bir tejribe.

  Içinde iki gatly süzgüç ulgamy bar we agaç şahalary ýaly 8 sany göni çybyk has gowy süzüp biler.Konsentraty ýakandan soň, ýangyçdaky tüsse we galyndylar suw kamerasynyň üsti bilen konteýneriň içine çekilende ýuwulýar.Ulanyjy agzy bilen dem alýar we ýangyndan emele gelen bug howa basyşy bilen baga sorulýar.Gaz suw kamerasyna girenden soň, ýangyçdan emele gelen ýokary temperaturaly bug çalt temperaturada laýyk sowadylyp bilner.Süzülen howa öýkenlere dem alýar we size iň täze, has güýçli duýgy berýär.Süzgüç elementi tüssäni suwa doly akmaga mejbur edýär.Bhli garnituralar gabat gelýän esbaplar bilen gelýär.

  Productshli önümlerimiz siziň üçin aýratyn gaplanyp bilner, halaýan sowgat gutyňyzy we öz logotipiňizi özüňiz üçin düzüp bilersiňiz.Sargyt goýanyňyzda bize talaplaryňyzy aýdyň, talaplaryňyzy ýerine ýetirmek üçin elimizden gelenini ederis!Sizi kanagatlandyrmak üçin dürli iberiş usullarymyz bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy goýuň